Η δυνατότητα για αγορές μέσω διαδικτύου, εντός της διευρυμένης εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. παρέχει άνεση στις αγορές, διευρύνει την δυνατότητα επιλογής και δίνει αξία στα χρήματα των καταναλωτών.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από τη σχετική Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις καταναλωτικές συμβάσεις που συνάπτονται εξ’αποστάσεως. Επίσης, κατοχυρώνεται και το δικαίωμα υπαναχώρησης, σε περίπτωση που ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη αναφορικά με την αγορά στην οποία προέβη.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή μπορούν να σας παρέχουν συμβουλές και βοήθεια για προβλήματα που ανακύψουν από αγορές μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό.


Δικαιώματα καταναλωτών βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας:

Η σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει εκτός από τις αγορές μέσω διαδικτύου και τις παραγγελίες που υποβάλλονται τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

Τα βασικά δικαιώματα σας ως καταναλωτής που προβαίνει σε αγορές μέσω του διαδικτύου, βάσει της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το δικαίωμα «υπαναχώρησης»

 • Δικαιούστε εντός 14 ημερών (η περίοδος αυτή ποικίλει ανά κράτος μέλος) να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να την επιστρέψετε στον πωλητή.
 • Ο πωλητής υποχρεούται να σας επιστρέψει το αντίτιμο της αγοράς σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις υποχρεούστε όπως επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.
 • Για κρατήσεις σε ξενοδοχεία, κρατήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου και αεροπορικά εισιτήρια, δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 • Το προϊόν πρέπει να παραδοθεί
 • Στον αγοραστή εντός 30 ημερών, εκτός διαφορετικής διευθέτησης με τον πωλητή.

Ο πωλητής υποχρεούται
 • Όπως παρέχει λεπτομερείς και σαφείς πληροφορίες για το προϊόν/υπηρεσία, το συνολικό κόστος του προϊόντος/υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και εξόδων αποστολής, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του
H εγγύηση των 2 χρόνων
 • Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό, ισχύει η εγγύηση των 2 χρόνων, όπως θα ίσχυε σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος πραγματοποιήθηκε εντός του καταστήματος.

Διασυνοριακές Συναλλαγές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υιοθετήσει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της κοινότητας μέχρι μέγιστου ποσού 50,000 ευρώ.


Κύριος στόχος του Κανονισμού είναι η προστασία του καταναλωτή. Γι’ αυτό το σκοπό θέσπισε κανόνες προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές είναι οι ίδιες με τις χρεώσεις των πληρωμών σε ευρώ που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του κράτους μέλους. Ο Κανονισμός προβλέπει διαφάνεια στις χρεώσεις των διασυνοριακών πληρωμών και χρήση των διεθνή προτύπων για το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) και τον Κωδικό Αναγνώρισης Τραπέζης (BIC) για διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών πίστωσης.

Ο όρος «Διασυνοριακές πληρωμές» περιλαμβάνει τις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης, διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής και διασυνοριακές επιταγές. Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται για πληρωμές με επιταγή.

Οι τρείς σημαντικότερες πρόνοιες του Κανονισμού είναι οι ακόλουθες:

Χρεώσεις που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικής πληρωμής και στις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης

Το άρθρο 3 του Κανονισμού επιβάλλει στα ιδρύματα όπως οι χρεώσεις για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικής πληρωμής και μεταφοράς πίστωσης είναι οι ίδιες για αντίστοιχες πληρωμές σε ευρώ στο εσωτερικό του κράτους όπου είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα.

Διαφάνεια των χρεώσεων

Κάθε ίδρυμα παρέχει εκ των προτέρων στους πελάτες του, με άμεσα κατανοητή μορφή, γραπτώς, καθώς και κατά περίπτωση βάσει των εθνικών κανόνων, με ηλεκτρονικά μέσα πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλει για διασυνοριακές πληρωμές και πληρωμές στο εσωτερικό του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο. Κάθε μεταβολή στις χρεώσεις γνωστοποιείται με τον πιο πάνω τρόπο πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της.

Κάθε ίδρυμα πρέπει να γνωστοποιεί στους πελάτες του μετά από αίτημά τους, το διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας αυτού του ιδρύματος (BIC).

Από 1η Ιουλίου 2003, τα ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να παρουσιάζουν στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού κάθε πελάτη τον διεθνή αριθμό τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης τράπεζας αυτού του ιδρύματος (BIC).

Νόμισμα άλλου κράτους μέλους

Το άρθρο 9 του Κανονισμού εφαρμόζεται επίσης στις διασυνοριακές πληρωμές που πραγματοποιούνται με νόμισμα άλλου κράτους μέλους εφόσον αυτό κοινοποιήσει στην Επιτροπή την απόφασή του να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και στο νόμισμα του. Η Σουηδία έχει ασκήσει αυτή την επιλογή ενώ η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο όχι. Ως εκ τούτου, διασυνοριακές πληρωμές σε σουηδική κορώνα θα εμπίπτουν στους κανονισμούς, ενώ η αγγλική στερλίνα όχι.

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα

Ενημερώστε αμέσως την τράπεζά σας. Πολλά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν άμεσα με αυτό τον τρόπο. Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι, τότε υποβάλετε το παράπονο σας γραπτώς. Σε συντομία να αναφέρετε τα γεγονότα, τις σχετικές ημερομηνίες και τι λύση προτείνετε. Κρατήστε πάντα αντίγραφο με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επιτρέψτε στην τράπεζά σας ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για να σας απαντήσει. Εάν το παράπονο σας εξακολουθεί να μην έχει επιλυθεί, τότε μπορείτε να αποταθείτε στον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Ο Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών θα σας παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε περίπτωση που το ίδρυμα σας ρυθμίζεται από την Αρμόδια Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.


Δίκτυο Fin-Net

Εάν έχεις διαφορά με ίδρυμα το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/ Ε.Ε. καθώς και στην Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν μπορείς να αποταθείς στο Δίκτυο Fin-Net της χώρας σου. Το δίκτυο Fin-Net, είναι ένα δίκτυο εξωδικαστικών διασυνοριακών διαφορών για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών

Σκοπεύετε να προβείτε σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στην Ευρώπη; Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι έχετε τα ίδια δικαιώματα σαν Ευρωπαίος καταναλωτής σε όποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. κι αν βρίσκετε (π.χ. δύο (2) χρόνια εγγύηση σε όλα τα καινούργια προϊόντα). Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή
Κύπρου σας παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές ώστε να αποφύγετε προβλήματα που πιθανόν
να προκύψουν και σας παρέχουν στήριξη στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας.


Σαν Ευρωπαίος καταναλωτής ποια είναι τα ίδια δικαιώματα σας, σε όποιο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αν βρίσκεστε;


H εγγύηση των 2 χρόνων

 • Κάθε προϊόν καλύπτεται με «εγγύηση για τουλάχιστον 2 χρόνια», η οποία σημαίνει ότι ο πωλητής έχει υποχρέωση έναντι του καταναλωτή – όταν το προϊόν το οποίο έχει πωλήσει δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση ή περιγραφή με βάση την οποία ο καταναλωτής αποκτά το αγαθό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση- να επισκευάσει, να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί για απόκτηση του.
 • Στα πλείστα κράτη μέλη της Ε.Ε. παρέχεται τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη προνοείται και παροχή εγγύησης που πιθανόν να υπερβαίνει τα 2 χρόνια.


Απάτες

Υπάρχουν πολλών μορφών απάτες - όπως είναι τα λαχεία, οι κληρώσεις και τα επενδυτικά σχέδια.

Πώς να εντοπίστε μία απάτη

Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία για να προσέξετε έαν πέσατε θύμα απάτης:
 1. Ήρθατε σε επικοινωνία ‘ανεπιθύμητα’ μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή e-mail
 2. Η προσφορά είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή
 3. Καλείστε να πληρώσετε τα χρήματα εκ των προτέρων ή να αγοράσετε ένα προϊόν, προκειμένου να διεκδικήσετε το βραβείο σας
 4. Υπάρχει μια προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να διεκδικήσετε το βραβείο σας
 5. Το άτομο που έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας είναι υπερβολικά οικείο και φιλικό
 6. Σας γνωστοποιούν ότι έχετε κερδίσει ένα «βραβείο», χωρίς να σας έχει γνωστοποιηθεί προηγουμένως ότι τέθηκε ποτέ αυτός ο διαγωνισμός
 7. Σας ζητούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες
 8. Σας πληροφορούν ότι θα πρέπει να κρατήσετε την προσφορά μυστική.


Εάν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω σας φαίνεται γνωστό ίσως πέσατε ‘θύμα’ απάτης.

Πώς λειτουργούν οι Απάτες;
 1. Πιθανοί απατεώνες θα προσπαθήσουν να σας πιάσουν απροετοίμαστους. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες τους να σας πείσουν να λάβετε μέρος και να σας αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
 2. Η εταιρεία θα προσπαθήσει να κάνει την προσφορά της τόσο καλή, ούτως ώστε να μην μπορείτε να την αρνηθείτε.
 3. Οι προσφορές αυτές απευθύνονται συνήθως σε ευάλωτα άτομα και άτομα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Θυμηθείτε ότι εάν η προσφορά φαίνεται τόσο καλή για να είναι αληθινή, πιθανώς να είναι απάτη.
 4. Πολλές από αυτές τις εταιρείες, σας ζητούν να πληρώσετε μια δίκαιη αμοιβή ή να αγοράσετε ένα φθηνό προϊόν ούτως ώστε να διεκδικήσετε το βραβείο σας. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι έχετε λίγα να χάσετε. Ωστόσο, η ζήτηση για τα χρήματα δεν σταματά εκεί. Στη συνέχεια θα σας ζητήσουν περισσότερα χρήματα για να καλύψουν μια αυξανόμενη λίστα τελών και φόρων. Τα στοιχεία της κάρτας σας μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθούν για να τραβήξουν μεγάλα χρηματικά ποσά από το λογαριασμό σας.
 5. Μπορεί να τεθείτε υπό πίεση για να πάρετε μια απόφαση σε σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορέσετε να διεκδικήσετε το βραβείο σας, με αποτέλεσμα αυτή η απόφαση που θα πάρετε να είναι λάθος.
 6. Το άτομο, το οποίο θα έρθει σε επαφή μαζί σας, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μία φιλική σχέση μαζί σας με σκοπό να του εμπιστευτείτε προσωπικές σας πληροφορίες. Ακόμη θα σας κάνει να πιστεύετε ότι είστε ο νικητής του διαγωνισμού, ο οποίος διαγωνισμός ποτέ δεν είχε τεθεί.
 7. Με το να κρατήσετε αυτή την προσφορά ως μυστική, είναι λιγότερο πιθανό να μιλήσετε στην οικογένεια και στους φίλους σας για αυτή, με αποτέλεσμα να μην σας επισημάνουν το πρόβλημα που παρουσιάζει, και ως εκ τούτου δεν θα λάβετε τις σωστές συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσετε το όλο θέμα.
Back To Top
Consumer Classroom Take part in our surver Consumer Protection Service Online Dispute Resolution

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας μας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας πιο κάτω:


Όνομα:

e-mail:


Cofunded by the European UnionΗ παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μέρος της δράσης 670702-ΕCC-Net. Η Συμφωνία πλαίσιο έλαβε χρηματοδότηση βάση επιχορήγησης για το Δίκτυο των ΕΚΚ μέσω του Προγράμματος για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).